Volejte / Call: +420 731 473 877 Košík (0,00 Kč)

3D tiskárna Felix 3.1 dual extruder (dvě tiskové hlavy), stavebnice, LCD displej, dvoubarevný tisk / 3D printer Felix 3.1 dual extruder, kits, LCD display, two color printing

3D tiskárna Felix 3.1 dual extruder (dvě tiskové hlavy), stavebnice, LCD displej, dvoubarevný tisk / 3D printer Felix 3.1 dual extruder, kits, LCD display, two color printing

Popis:

3D tiskárna Felix 3.1 dual extruder, stavebnice, LCD displej, dvoubarevný tisk


Časopis MAKE udělil tiskárně Felix 2.0 titul Surprisehit roku 2014, a to ještě ani neviděl nejnovější model tiskárny FELIX 3.1, která má proti předchozí verzi řadu vylepšení !!!

Nevěříte-li v kvalitu této tiskárny, objednejte si VZOREK ZDARMA. Můžete si tak prohlédnout standardní výtisk z této 3D tiskárny.


FELIX 3.0 je nejnovější tiskárna od kvalitního Nizozemského výrobce 3D tiskáren FELIXrobotics. Tato nová 3D tiskárna nabízí velmi kvalitní 3D tisk, tichý provoz a velkou tiskovou plochu. Vyhřívaná podložka zaručuje rovnoměrné chladnutí modelu a model se tak při chladnutí nedeformuje, tak jako je tomu u některých jiných 3D tiskáren.
Nejdůležitější novinkou této verze jsou dvě hlavy, které zajišťují dvoubarevný 3D tisk ! Můžete si tedy vytisknout dvoubarevný 3D model, kde např. Vaše logo bude vytištěno jinou barvou, než samotný 3D model. Popř. můžete vytisknout podpůrné konstrukce z jiného materiálu než samotný 3D model a následně je možné tyto podpůrné konstrukce rozpustit ve vodě či v jiném rozpouštědle.

Tato verze 3D tiskárny je dodávána jako STAVEBNICE. Tiskárnu je tedy potřeba napřed smontovat z dodaných dílů. Sestavení trvá přibližně 4-12 hodin a vyžaduje základní elektronické a mechanické zkušenosti. Ke složení budete potřebovat např. kleště, vodováhu, aku-šroubovák, imbusové klíče, atd.Kompletní seznam a návod, jak tiskárnu sestavit, najdete ZDE
Nezvládnete-li montáž sami, je možné zakoupit sestavenou verzi této 3D tiskárny, popř. si můžete objednat sestavení od nás.

Přednosti 3D tiskárny Felix 3.1
Dvou-barevný 3D tisk. Dvě tiskové hlavy umožňují této 3D tiskárně tisknout současně dvě různé barvy 
Velmi kvalitní tisk (přesnost 0,05 mm). Vyhřívaná podložka zajišťuje rovnoměrné chladnutí modelu a model se tak při chladnutí nedeformuje.
Tisk velkých modelů. Velká tisková plocha umožňuje tisk 3D modelů až o velikosti 255 x 205 x 220 mm.
Tichý provoz . Díky hliníkovému rámu, kvalitním ložiskám a nízké hlučnosti ventilátorů nabízí tato tiskárna výrazně tišší provoz proti konkurenčním 3D tiskárnám
Spolehlivost. Všechny použité díly jsou navrženy z trvanlivých a pevných materiálů, které zajišťují velmi dlouhou životnost.
Snadná montáž ( 4-12 hod.) . Minimální počet šroubů, které jsou nutné pro montáž, zkracuje obvyklý čas montáže o 3-4 hodiny
High-tech design. Navržen profesionální vzhled, který oživí váš domov či kancelář.
Pevná konstrukce. Hliníkový rám je dostatečně pevný, aby zvládnul nejvyšší zrychlení pohyblivých částí. Tím je zajištěn vysoce kvalitní tisk
Snadná kalibrace. Díly jsou vyprojektované tak, aby zajistili krátký čas potřebný pro kalibraci a umožnili Vám co nejdříve tisknout.
Tisk bez nutnosti připojení k PC Díky integrované čtečce MicroSD karet, stačí do tiskárny zasunout kartu s požadovaným 3D modelem a vytisknout.
Vyhřívaná podložka je součástí balení.
Levný provoz. Materiál pro výrobu modelu o velikosti 5 x 5 x 5 cm stojí cca 8 Kč. 

Parametry tiskárny:
Tiskový prostor / maximální velikost modelu ( Š x D x V ): 255 x 205 x 220 mm (při použití obou hlav: 240 x 205 x 220 mm)
Velikost rámu (X , Y, Z ) ( 450, 500, 530 ) mm
Přesnost 0,05 mm
Celková hmotnost 6,7 kg
Průměr trysky 0,35 mm
Průměr vlákna 1,75 mm
Minimální tloušťka vrstvy 0,05 mm 
Teplota podložky: 0-95°C (při zaizolování spodní části podložky lze dosáhnout až 115°C)
Teplota trysky: 0-275°C
Rozlišení v osách (X ; Y ; Z) : (0,05 ; 0,05 ; 0,01) mm
Podporované tiskové materiály: PLA, ABS, ASA, PVA (vodou rozpustný), PETG, HIPS, FLEX, NinjaFlex, Elastic, Primalloy, LayWood, LayBrick, BendLay, T-Glase a experimentálně také Nylon či PC ( Polykarbonát ). 
Rychlost tisku: max 200mm/s (pro velmi kvalitní tisk je doporučeno nastavit rychlost na 30-40mm/s)

Obsah balení:
Díly potřebné ke složení kompletní 3D tiskárny Felix 3.1 dual extruder, černá, LCD displej, dvoubarevný tisk
vzorek tisková struny PLA (cca 4 m)
Síťový napájecí zdroj (12V 250W) včetně napájecího kabelu
1,8 m USB kabel

Soubory ke stažení:
Návody na na obsluhu
Software k tiskárně a 3D modelovací software
Nejnovější Firmware pro tiskárny Felix
Databáze různých 3D modelů. Zřejmě největší databáze, kde si můžete zdarma stáhnout libovolný 3D model. 
Další databáze různých 3D modelů. Další databáze, kde si můžete zdarma stáhnout různé 3D modely. 
Tiskové soubory k tiskárnám Felix.

 

Stránky výrobce:

www.felixprinters.cz

 

Description:

3D printer Felix 3.1 dual extruder, kits, LCD display, color printing


MAKE Magazine awarded the title printer Felix 2.0 Surprisehit 2014, and it has not even seen the newest model of printer FELIX 3.1, which is the previous version with many enhancements !!!

If you do not believe in the quality of this printer, order a free sample. So you can see a standard copy of this 3D printer.

 

FELIX 3.0 is the latest high-quality printer from the Dutch manufacturer of 3D printers FELIXrobotics. This new 3D printer offers high-quality 3D printing, quiet operation and a large print area. Heated washer ensures uniform cooling of the model and the model is thus deformed during cooling, as is the case with some other 3D printers.
The most important new feature of this version are two heads, which provide two-color 3D printing! So you can print two-color 3D model where, for example. Your logo will be printed in a different color than the actual 3D model. Respectively. You can print a supporting structure made of a different material than the actual 3D model and then can these supporting structures dissolve in water or another solvent.

This version of 3D printers is supplied as a kit. The printer is therefore necessary to first assemble the supplied parts. Assembly takes approximately 4-12 hours and requires basic electronic and mechanical experience. The composition will need eg. Pliers, spirit level, cordless screwdriver, hex keys, atd.Kompletní list and instructions on how to assemble the printer, HERE
If not handle installation yourself, it can buy compiled version of this 3D printer, respectively. You can order the assembly from us.

Advantages of 3D printers Felix 3.1
Two-color 3D printing. Two printheads enable the 3D printer to print two different colors simultaneously
High-quality printing (accuracy 0.05mm). Heated mattress ensures uniform cooling models and thus cools deform.
Print large models. Large print area allows you to print 3D models up to size 255 x 205 x 220 mm.
Quiet operation. Thanks to the aluminum frame, foci of high quality and low noise fans, this printer offers a significantly quieter operation compared to competitive 3D printers
Reliability. All the parts are designed of durable and strong materials that ensure a very long service life.
Easy assembly (4-12 hrs.). The minimum number of bolts that are required for installation, reduces the usual assembly time of 3-4 hours
High-tech design. Designed professional look that will liven up your home or office.
Solid construction. The aluminum frame is strong enough to managed highest acceleration of moving parts. This ensures high quality printing
Easy calibration. The parts are so-designed to ensure short calibration time and allow you to print as soon as possible.
Print without connecting to a PC Thanks to the integrated MicroSD card reader, simply insert the card into the printer with the required 3D model and printed.
Heated mattress is included.
Cost of operation. The material for the production of the 5 x 5 x 5 cm costs about CZK 8.

Printer Specifications:
Press Space / maximum model size (W x D x H): 255 x 205 x 220 mm (when using the two heads: 240 x 205 x 220 mm)
Frame size (X, Y, Z) (450, 500, 530) mm
The accuracy of 0.05 mm
Total weight 6.7 kg
Nozzle diameter 0.35 mm
Fiber diameter 1.75 mm
The minimum layer thickness 0.05 mm
Substrate temperature: 0-95 ° C (re-insulated bottom of the pad may be up to 115 ° C)
The nozzle temperature: 0-275 ° C
Resolution axes (X; Y; Z) (0.05; 0.05; 0.01) mm
Supported print materials: PLA, ABS, ASA, PVA (water-soluble), PETG, HIPS, FLEX, NinjaFlex, Elastic, Primalloy, LayWood, LayBrick, BendLay, T-Glas and also experimentally Nylon or PC (polycarbonate).
Print Speed: up to 200 mm / s (for high quality printing, it is recommended to set the speed at 30 to 40 mm / s)

Package contents:
Parts needed to complete the composition of 3D printers Felix 3.1 dual extruder, black, LCD display, color printing
sample print strings PLA (about 4 meters)
AC power supply (12V 250W), including the power cord
1.8 m USB cable

Files for download:
Instructions for servicing
Printer software and 3D modeling software
The latest firmware for your printer Felix
Database different 3D models. Probably the largest database where you can download any 3D model.
Another database of different 3D models. Another database where you can download various 3D models.
Print files to printers Felix.

 

Manufacturer website:

www.felixprinters.cz

Cena s DPH: 42 467,40 Kč
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 364 e-shop systém banan.cz

CADLaser.com

Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o.

IČ: 27216411
DIČ: CZ27216411

Sídlo a fakturační adresa:
Mašatova 857/3
Praha 4
PSČ 148 00

Provozovatel je plátcem DPH

 

 

Platební možnosti

Na našem e-shopu jsou následující platební možnosti:

Bankovní převod

Platby kartou následujcích institucí

čeština English